2017-06-07

Statut

STATUT DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

Rozdział I

 

Postanowienia szczegółowe

 

§ 1

 

            Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich, zwany również DDK, działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 24 stycznia 1992 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.        z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu oraz właściwych przepisów prawa.

 

§ 2

 

1.    Dzielnicowy Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury.

2.    Organizatorem DDK jest Gmina Piekary Śląskie.

3.    Dzielnicowy Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru

instytucji kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, pod

poz. 2 w dniu 9 marca 1992 r.

4.    DDK jest samodzielną jednostką organizacyjną.

 

§ 3

 

1.    Siedzibą Dzielnicowego Domu Kultury jest budynek w Piekarach Śląskich przy ulicy Roździeńskiego 99.

2.    Dzielnicowy Dom Kultury działa na terenie Gminy Piekary Śląskie oraz może działać na terenie całego kraju.

3.    Tworzenie i upowszechnianie kultury organizuje się w obiektach położonych w Piekar Śląskich przy ulicach: Roździeńskiego 99 i Szymanowskiego 2b.

 

§ 4

 

Nadzór nad Dzielnicowym Domem Kultury sprawują Rada Miasta w Piekarach Śląskich i Prezydent Miasta Piekary Śląskie w ramach swoich kompetencji.

 

Rozdział II

 

Cele i przedmiot działania

 

§ 5

 

Dzielnicowy Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą.

 

§ 6

 

W realizacji swoich zadań DDK współdziała z instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

 

§7

 

1.    Do podstawowych zadań DDK należy:

1)     rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2)     przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,

3)     kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2.     Zadania wymienione w ust. 1 DDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1)     zespołowego uczestnictwa w kulturze,

2)     różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

3)     form indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej,

4)     imprez kulturalnych,

5)     różnorodnych form edukacji pozaszkolnej (sekcje, zespoły, koła zainteresowań),

6)     imprez plenerowych dla mieszkańców.

3.     DDK może realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

1)     organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, turnieje,

2)     prowadzić działalność wydawniczą, reklamową, informacyjną,

3)     świadczyć usługi fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi

z zakresu kultury,

4)     prowadzić naukę języków obcych,

5)     prowadzić impresariat artystyczny,

6)     prowadzić wypożyczalnię kostiumów i rekwizytów, sprzętu technicznego,

7)     prowadzić edukację artystyczną – działalność w różnorodnych formach,

8)     prowadzić sprzedaż giełdową, antykwarystyczną dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą,

9)     organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

10)   prowadzić działalność handlową, gastronomiczną i usługową,

11)   realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

12)   wynajmować i użyczać pomieszczenia dla instytucji, organizacji społecznych i politycznych oraz osób prywatnych,

13)   prowadzić inną działalność gospodarczą w zakresie kultury i edukacji, wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej.

 

Rozdział III

 

Zarządzanie i organizacja

 

§ 8

 

1.    Dyrektor zarządza i reprezentuje Dzielnicowy Dom Kultury na zewnątrz oraz wykonuje

obowiązki i uprawnienia pracodawcy.

2.    Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3.    Dyrektora DDK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

4.    Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)     ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjno-finansowych,

2)     nadzór nad mieniem domu kultury,

3)     przedstawienie właściwym instytucjom i organom planu działalności, sprawozdań oraz wniosków finansowych,

4)     wydawanie regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych,

5)     zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników.

 

§ 9

 

1.    Przy Dzielnicowym Domu Kultury działa Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora DDK we wszystkich sprawach w zakresie prowadzenia Domu Kultury.

2.    Członków Rady Programowej, działającej w składzie 7 osób, powołuje na okres 2 lat Rada Miasta w Piekarach Śląskich, przy czym:

1)     4 osoby proponuje Rada Miasta,

2)     2 osoby proponuje Prezydent Miasta,

3)     1 osobę proponuje Dyrektor DDK.

3.    Rada Programowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady

oraz uchwala regulamin Rady.

4.    Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 10

 

Dyrektor DDK samodzielnie opracowuje plany działalności DDK.

 

§ 11

 

Szczegółową organizację i tryb pracy Dzielnicowego Domu Kultury określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora DDK, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

 

§ 12

 

Połączenie lub podział oraz likwidacja DDK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

 

Rozdział IV

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 13

 

1.    DDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się

zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.    Podstawą gospodarki finansowej DDK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora

z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej corocznie w budżecie miasta.

3.    Plan działalności powinien zawierać plan usług, plan przychodów i kosztów w układzie rodzajowym, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji, w tym

inwestycji kapitałowych.

4.    Przychodami DDK są wpływy z prowadzonej działalności, w tym: ze sprzedaży majątku

ruchomego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacja z budżetu Gminy Piekary

Śląskie, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Dzielnicowy Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z otrzymywanej dotacji podmiotowej na działalność oraz z uzyskiwanych przychodów.

6.    DDK przedstawia rozliczenie z przyznanej dotacji w danym roku w terminie wynikającym   z odrębnych przepisów.

 

§ 14

 

1.     DDK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

2.     Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową DDK.

 

§ 15

 

1.    Wartość majątku Dzielnicowego Domu Kultury odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada

wartości wydzielonego i nabytego mienia.

2.    DDK tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział V

 

Gospodarka mieniem

 

§ 16

 

1.    DDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia z należytą starannością poprzez:

1)     prowadzenie właściwej ewidencji mienia,

2)     przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)     dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)     zapobieganie dekapitalizacji majątku.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

Dzielnicowy Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§ 18

 

1.    Statut DDK nadaje Rada Miasta w Piekarach Śląskich.

2.    Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

3.    Traci moc statut nadany uchwałą Nr 14/92 Zarządu Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28.04.1992 r.