2017-06-07

Statut

STATUT DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

Rozdział I

 

Postanowienia szczegółowe

 

§ 1

 

            Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich, zwany również DDK, działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich z dnia 24 stycznia 1992 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.        z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu oraz właściwych przepisów prawa.

 

§ 2

 

1.    Dzielnicowy Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury.

2.    Organizatorem DDK jest Gmina Piekary Śląskie.

3.    Dzielnicowy Dom Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru

instytucji kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, pod

poz. 2 w dniu 9 marca 1992 r.

4.    DDK jest samodzielną jednostką organizacyjną.

 

§ 3

 

1.    Siedzibą Dzielnicowego Domu Kultury jest budynek w Piekarach Śląskich przy ulicy Roździeńskiego 99.

2.    Dzielnicowy Dom Kultury działa na terenie Gminy Piekary Śląskie oraz może działać na terenie całego kraju.

3.    Tworzenie i upowszechnianie kultury organizuje się w obiektach położonych w Piekar Śląskich przy ulicach: Roździeńskiego 99 i Szymanowskiego 2b.

 

§ 4

 

Nadzór nad Dzielnicowym Domem Kultury sprawują Rada Miasta w Piekarach Śląskich i Prezydent Miasta Piekary Śląskie w ramach swoich kompetencji.

 

Rozdział II

 

Cele i przedmiot działania

 

§ 5

 

Dzielnicowy Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą.

 

§ 6

 

W realizacji swoich zadań DDK współdziała z instytucjami kultury, związkami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

 

§7

 

1.    Do podstawowych zadań DDK należy:

1)     rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2)     przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,

3)     kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2.     Zadania wymienione w ust. 1 DDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1)     zespołowego uczestnictwa w kulturze,

2)     różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

3)     form indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej,

4)     imprez kulturalnych,

5)     różnorodnych form edukacji pozaszkolnej (sekcje, zespoły, koła zainteresowań),

6)     imprez plenerowych dla mieszkańców.

3.     DDK może realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

1)     organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, turnieje,

2)     prowadzić działalność wydawniczą, reklamową, informacyjną,

3)     świadczyć usługi fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi

z zakresu kultury,

4)     prowadzić naukę języków obcych,

5)     prowadzić impresariat artystyczny,

6)     prowadzić wypożyczalnię kostiumów i rekwizytów, sprzętu technicznego,

7)     prowadzić edukację artystyczną – działalność w różnorodnych formach,

8)     prowadzić sprzedaż giełdową, antykwarystyczną dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą,

9)     organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,

10)   prowadzić działalność handlową, gastronomiczną i usługową,

11)   realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

12)   wynajmować i użyczać pomieszczenia dla instytucji, organizacji społecznych i politycznych oraz osób prywatnych,

13)   prowadzić inną działalność gospodarczą w zakresie kultury i edukacji, wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej.

 

Rozdział III

 

Zarządzanie i organizacja

 

§ 8

 

1.    Dyrektor zarządza i reprezentuje Dzielnicowy Dom Kultury na zewnątrz oraz wykonuje

obowiązki i uprawnienia pracodawcy.

2.    Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3.    Dyrektora DDK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

4.    Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)     ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjno-finansowych,

2)     nadzór nad mieniem domu kultury,

3)     przedstawienie właściwym instytucjom i organom planu działalności, sprawozdań oraz wniosków finansowych,

4)     wydawanie regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych,

5)     zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników.

 

§ 9

 

1.    Przy Dzielnicowym Domu Kultury działa Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora DDK we wszystkich sprawach w zakresie prowadzenia Domu Kultury.

2.    Członków Rady Programowej, działającej w składzie 7 osób, powołuje na okres 2 lat Rada Miasta w Piekarach Śląskich, przy czym:

1)     4 osoby proponuje Rada Miasta,

2)     2 osoby proponuje Prezydent Miasta,

3)     1 osobę proponuje Dyrektor DDK.

3.    Rada Programowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady

oraz uchwala regulamin Rady.

4.    Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 10

 

Dyrektor DDK samodzielnie opracowuje plany działalności DDK.

 

§ 11

 

Szczegółową organizację i tryb pracy Dzielnicowego Domu Kultury określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora DDK, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

 

§ 12

 

Połączenie lub podział oraz likwidacja DDK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

 

Rozdział IV

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 13

 

1.    DDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się

zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.    Podstawą gospodarki finansowej DDK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora

z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej corocznie w budżecie miasta.

3.    Plan działalności powinien zawierać plan usług, plan przychodów i kosztów w układzie rodzajowym, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji, w tym

inwestycji kapitałowych.

4.    Przychodami DDK są wpływy z prowadzonej działalności, w tym: ze sprzedaży majątku

ruchomego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacja z budżetu Gminy Piekary

Śląskie, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Dzielnicowy Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z otrzymywanej dotacji podmiotowej na działalność oraz z uzyskiwanych przychodów.

6.    DDK przedstawia rozliczenie z przyznanej dotacji w danym roku w terminie wynikającym   z odrębnych przepisów.

 

§ 14

 

1.     DDK może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

2.     Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność statutową DDK.

 

§ 15

 

1.    Wartość majątku Dzielnicowego Domu Kultury odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada

wartości wydzielonego i nabytego mienia.

2.    DDK tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział V

 

Gospodarka mieniem

 

§ 16

 

1.    DDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia z należytą starannością poprzez:

1)     prowadzenie właściwej ewidencji mienia,

2)     przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)     dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4)     zapobieganie dekapitalizacji majątku.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

Dzielnicowy Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§ 18

 

1.    Statut DDK nadaje Rada Miasta w Piekarach Śląskich.

2.    Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

3.    Traci moc statut nadany uchwałą Nr 14/92 Zarządu Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28.04.1992 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się