2017-06-07

Regulamin organizacyjny

Na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz.123 z późn.zm.) ustala się organizację wewnętrzną Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śl.

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śl. jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, ujętą w Rejestrze Placówek Upowszechniania Kultury, prowadzonym przez Urząd Miasta w Piekarach Śl. pod poz. nr 2.

2.      Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Piekary Śl.

3.      DDK wykonuje zadania zgodnie ze swoim statutem.

 

Struktura organizacyjna

 

§ 2

 

1.      Na czele Domu Kultury stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2.      Pracownicy merytoryczni i administracji podlegają bezpośrednio dyrektorowi, pracownicy obsługi podlegają specjaliście ds. administracyjnych.

3.  W Domu Kultury utworzono następujące stanowiska :

·        pracownicy merytoryczni

·        dyrektor

·        instruktorzy – animatorzy kultury

·        pracownicy administracji

·        główna księgowa

·        specjalista ds. administracyjnych

·        referent ds. księgowych

·        kasjer

·        pracownicy obsługi

·        sprzątaczka

·        rzemieślnik – konserwator

·        ogrodnik

4.   Szczegółowo organizację pracy określa schemat organizacyjny

      - załącznik  nr 1 regulaminu

 

5.  Dom Kultury realizuje swoje zadania również w oparciu o osoby zatrudniane  na podstawie umowy – zlecenia i umowy o dzieło.

6. W razie nieobecności dyrektora jego prawa i obowiązki przewidziane w Regulaminie Organizacyjnym wykonuje upoważniona przez niego osoba.  

 

Uprawnienia i obowiązki pracowników

 

§ 3

 

1.      Dyrektor

a)      uprawnienia

·        dysponowanie majątkiem i finansami Domu Kultury w granicach określonych przepisami prawa

·        dobór kadr

·        ustalanie wynagrodzeń

·        wydawanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń

·        zatwierdzanie zakresów obowiązków pracowników

·        przyznawanie nagród, wyróżnień

·        stosowanie kar i sankcji służbowych

·        podejmowanie zasadniczych decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Domu Kultury

b)      obowiązki

·        zarządzanie i organizacja pracy

·        nadzorowanie działalności finansowej

·        nadzór i przestrzeganie regulaminu pracy przez podległych pracowników

·        reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz

2.      Animacja kultury

·        organizacja koncertów, spektakli, recitali i innych imprez kulturalnych

·        organizacja przeglądów, konkursów, wystaw, kursów

·        prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności kulturalnej

·        opieka merytoryczna nad zespołami, sekcjami i kołami zainteresowań działającymi w Domu Kultury

·        obsługa techniczna imprez własnych i zleconych

·        współpraca ze środowiskiem lokalnym

3.      Dział księgowości

·        prowadzenie księgowości jednostki

·        analiza wydatków

·        opracowywanie preliminarzy budżetowych

·        sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu

·        prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

·        sporządzanie list płac

·        prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi

·        prowadzenie ewidencji środków pieniężnych i rachunków bankowych

·        dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych

·        sporządzanie raportów kasowych

 

4.      Dział administracji i kadr

·        prowadzenie sekretariatu

·        prowadzenie spraw  kadrowych

·        prowadzenie ksiąg inwentarzowych

·        dokonywanie bieżących zakupów materiałów i sprzętu

·        nadzór nad szkoleniami bhp, badaniami okresowymi

·        rozliczanie czasu pracy

·        nadzór i organizacja pracy pracowników obsługi

·        prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

·        wystawianie faktur

 

5.      Pracownicy obsługi

·        utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu

·        konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, remonty

·        konserwacja zieleni

·        techniczna obsługa imprez

 

Organizacja pracy

 

§4

 

1.      Wszyscy pracownicy wykonują zadania ustalone dla nich w zakresach czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy Domu Kultury.

2.      Wszelkie dokumenty o charakterze finansowym akceptuje do wypłaty dyrektor, po wcześniejszym zaparafowaniu ich przez główną księgową.

3.      Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

 

        §5

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.