2017-06-07

Regulamin organizacyjny

Na podstawie art. 13 ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz.123 z późn.zm.) ustala się organizację wewnętrzną Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śl.

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śl. jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, ujętą w Rejestrze Placówek Upowszechniania Kultury, prowadzonym przez Urząd Miasta w Piekarach Śl. pod poz. nr 2.

2.      Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Piekary Śl.

3.      DDK wykonuje zadania zgodnie ze swoim statutem.

 

Struktura organizacyjna

 

§ 2

 

1.      Na czele Domu Kultury stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2.      Pracownicy merytoryczni i administracji podlegają bezpośrednio dyrektorowi, pracownicy obsługi podlegają specjaliście ds. administracyjnych.

3.  W Domu Kultury utworzono następujące stanowiska :

·        pracownicy merytoryczni

·        dyrektor

·        instruktorzy – animatorzy kultury

·        pracownicy administracji

·        główna księgowa

·        specjalista ds. administracyjnych

·        referent ds. księgowych

·        kasjer

·        pracownicy obsługi

·        sprzątaczka

·        rzemieślnik – konserwator

·        ogrodnik

4.   Szczegółowo organizację pracy określa schemat organizacyjny

      - załącznik  nr 1 regulaminu

 

5.  Dom Kultury realizuje swoje zadania również w oparciu o osoby zatrudniane  na podstawie umowy – zlecenia i umowy o dzieło.

6. W razie nieobecności dyrektora jego prawa i obowiązki przewidziane w Regulaminie Organizacyjnym wykonuje upoważniona przez niego osoba.  

 

Uprawnienia i obowiązki pracowników

 

§ 3

 

1.      Dyrektor

a)      uprawnienia

·        dysponowanie majątkiem i finansami Domu Kultury w granicach określonych przepisami prawa

·        dobór kadr

·        ustalanie wynagrodzeń

·        wydawanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń

·        zatwierdzanie zakresów obowiązków pracowników

·        przyznawanie nagród, wyróżnień

·        stosowanie kar i sankcji służbowych

·        podejmowanie zasadniczych decyzji we wszystkich sprawach związanych z działalnością Domu Kultury

b)      obowiązki

·        zarządzanie i organizacja pracy

·        nadzorowanie działalności finansowej

·        nadzór i przestrzeganie regulaminu pracy przez podległych pracowników

·        reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz

2.      Animacja kultury

·        organizacja koncertów, spektakli, recitali i innych imprez kulturalnych

·        organizacja przeglądów, konkursów, wystaw, kursów

·        prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności kulturalnej

·        opieka merytoryczna nad zespołami, sekcjami i kołami zainteresowań działającymi w Domu Kultury

·        obsługa techniczna imprez własnych i zleconych

·        współpraca ze środowiskiem lokalnym

3.      Dział księgowości

·        prowadzenie księgowości jednostki

·        analiza wydatków

·        opracowywanie preliminarzy budżetowych

·        sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu

·        prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

·        sporządzanie list płac

·        prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi

·        prowadzenie ewidencji środków pieniężnych i rachunków bankowych

·        dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych

·        sporządzanie raportów kasowych

 

4.      Dział administracji i kadr

·        prowadzenie sekretariatu

·        prowadzenie spraw  kadrowych

·        prowadzenie ksiąg inwentarzowych

·        dokonywanie bieżących zakupów materiałów i sprzętu

·        nadzór nad szkoleniami bhp, badaniami okresowymi

·        rozliczanie czasu pracy

·        nadzór i organizacja pracy pracowników obsługi

·        prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

·        wystawianie faktur

 

5.      Pracownicy obsługi

·        utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu

·        konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, remonty

·        konserwacja zieleni

·        techniczna obsługa imprez

 

Organizacja pracy

 

§4

 

1.      Wszyscy pracownicy wykonują zadania ustalone dla nich w zakresach czynności oraz inne wynikające z bieżącej pracy Domu Kultury.

2.      Wszelkie dokumenty o charakterze finansowym akceptuje do wypłaty dyrektor, po wcześniejszym zaparafowaniu ich przez główną księgową.

3.      Pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

 

        §5

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się